Asielzoekers, Vluchtelingen en UitgeprocedeerdenWie is asielzoeker
Een asielzoeker is iemand die in een land asiel aanvraagt. Asiel aanvragen houdt in dat de persoon bescherming van een land inroept. Als die bescherming wordt geboden wordt de asielzoeker erkend als vluchteling.
In 2012 waren er 9.714 eerste asielaanvragen. De meeste aanvragers kwamen uit Afghanistan, Irak en Somalië. Dit aantal steeg in 2013 naar 14.400 waarvan de meeste aanvragers uit Somalië en Syrië kwamen. (Bron: IND)

Wie is vluchteling
In het Vluchtelingenverdrag staat wie een vluchteling is.
Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging.

In Nederland wonen tussen de 200.000 en 250.000 erkende vluchtelingen. De meeste vluchtelingen komen uit Irak, Afghanistan, Iran, Somalië en voormalig Joegoslavië.
Nederland is ook één van de 25 landen die vluchtelingen uitnodigt. Zo’n 500 per jaar. Wanneer de situatie voor vluchtelingen uitzichtloos is, zij extra gevaar lopen of kampen met een complexe medische aandoening of handicap, komen zij in aanmerking voor hervestiging in Nederland. Zij hoeven dan niet eerst een asielprocedure te doorlopen.

Wie is uitgeprocedeerd
Na een negatieve beslissing in de asielprocedure eindigt de opvang door Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De asielzoeker kan soms nog wel een vergunning vragen op andere gronden in een zgn reguliere procedure. Gedurende die procedure wordt, op enkele uitzonderingen na, geen opvang geboden.

Wie is dan de doelgroep van STUV
Mensen die zijn afgewezen voor hun asielaanvraag maar een reëel juridisch perspectief voor verblijf in Nederland of een ander land. Dat wil zeggen dat er een goede kans is op een verblijfsvergunning, men in afwachting is van de doorreis naar een ander land of van de terugkeer naar eigen land.