Over STUVInleiding

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) is opgericht in 1997 en komt voort uit een samenwerking van Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk en de Diaconie. Sinds die tijd zijn er al honderden vluchtelingen door de stichting geholpen. De regels van het vreemdelingenbeleid zorgen helaas nog steeds voor situaties waarbij mensen op straat worden gezet zonder enige middelen om te overleven. Men wordt letterlijk aan het lot overgelaten.

Het doel van STUV

STUV wil in eerste instantie elke vluchteling helpen, door in alle rust te luisteren naar zijn verhaal. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de persoon cliënt kan worden van STUV, wordt voor een veilige verblijfplaats gezorgd. Daarnaast krijgt de cliënt, afhankelijk van de persoonlijke situatie, maatschappelijke en juridische begeleiding. STUV probeert op deze manier te strijden voor een samenleving die gefundeerd is op menselijkheid, gelijkwaardigheid, eensgezindheid en recht.

In 2015 meldden zich 82 vluchtelingen bij STUV voor een intakegesprek. Na onderzoek is een deel hiervan doorverwezen naar andere instanties. 70 vluchtelingen werden door STUV aan huisvestiging geholpen en 104 cliënten ontvingen juridische steun. Ook kreeg een aantal van hen medische hulp en bood STUV maatschappelijke ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld (taal)onderwijs en mogelijkheden om te sporten.

 

Organisatie

Bestuur

STUV is, zoals de naam al zegt een stichting. Aan het hoofd van de stichting staat het bestuur.

Het bestuur van STUV bestaat uit vijf leden. Het bestuur heeft de statutaire taak en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Die taak richt zich met name op algemeen-, financieel- en juridisch beheer. De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd.

Waar nodig springt het bestuur projectmatig bij .

Het bestuur bestaat uit:

Henk Boting, voorzitter

Tess Neijzen, juridische zaken

Rob Meijer, penningmeester

Werkorganisatie

Het vele werk voor de stichting en dus voor onze cliënten wordt verricht door een aantal medewerkers in vaste dienst. Met daarbij de onontbeerlijke hulp van een groot aantal vrijwilligers en stagiaires.

Aan het hoofd van de organisatie staat de Manager STUV. Deze manager geeft leiding aan de organisatie en is de schakel tussen de organisatie en het bestuur. De functie is een combinatiefunctie met die van coördinator Juridische Begeleiding.

De coördinator wordt ondersteund door een medewerker. Verder is er een groep juridische vrijwilligers en een vrijwilliger voor de public relations. Met elkaar vormen zij de juridische sectie. Deze sectie heeft tot taak de clienten juridisch te begeleiden zowel waar het perspectief op verblijf betreft als op terugkeer. Met cliënten wordt dienaangaande frequent contact onderhouden. Maar ook met advocaten, overheidsinstanties en collega-instellingen.

De andere sectie is die van de Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering. Aan het hoofd staat de Coördinator OMBA die wordt ondersteund door een medewerker. Ook in deze sectie is een ruime groep vrijwillligers aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires te vinden.

De taken van deze sectie zijn gericht op het in goede geestelijke conditie houden van de clienten. Daar zij op geen enkele wijze werk mogen verrichten is de kans op verveling en apathie, met zelfs depressie, zeer groot. Het gehele team zet zich dan ook in om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Stagiair(e)(s)

Er zijn jaarlijks 1 á 2 stagiaires werkzaam bij STUV van sociale- en/of juridische opleidingen. Er is een grote diversiteit aan taken die deze stagiaires op zich nemen. Studenten van opleidingen als MWD / SPH en SJD kunnen zich alvast voor een stage in schooljaar 2017-2018 opgeven. Stuur een e-mail naar Saskia Craenen à saskia.craenen@stuv-leiden.nl

Vrijwilligers

STUV heeft een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn op te delen in 3 clusters. Alleereerst is er een cluster vrijwilligers dat cliënten helpt bij hun maatschappelijke activering. Zij begeleiden tal van activiteiten en coachen de cliënten. Ze geven taallessen en organiseren activiteiten. Ze zorgen er met elkaar voor dat de cliënten maatschappelijk betrokken blijven. Ten tweede is er een cluster vrijwilligers dat helpt bij de juridische zaken omtrent de cliënten. Zij geven uitleg over de verblijfsprocedures en geven advies waar nodig.

Tot slot is er nog een cluster vrijwilligers die de organisatie draaiende houden, dat varieert van een klusjesman en website-onderhoud tot de boekhouder.

 

Organigram

Jaarverslagen

De jaarverslagen en de jaarafrekingen zijn te vinden onder het kopje HELP STUV / ANBI